Общи Условия

Общи Условия

Общи Условия

 1. ПРЕДМЕТ

чл. 1 Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на платформата за електронна търговия butikbalkani.com, които уреждат правилата за използването й, включително регулиране на отношенията и сключването на договори за покупко-продажба между “Афродита и Аполон” ЕООД, наричан по-долу Доставчици/butikbalkani.com и потребителите и клиентите, наричани по-долу Потребители на платформата за електронна търговия butikbalkani.com, наричана по-долу butikbalkani.com/електронен магазин/сайт.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 2 Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на доставчици : “Афродита и Аполон” ЕООД
 • Седалище: гр. София, ул. Детелин Войвода 22 ет.1, ап.5
 • Данни за кореспонденция: e-mail: info@butikbalkani.com, тел: +359 898 454 222
 • Вписване в Търговския регистър – ЕИК 205848815 – „АФРОДИТА И АПОЛОН“ ЕООД,
 • тел. за контакт +359 898 454 222

Надзорни органи:

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров“ №2
 • тел.: (02) 91 53 518
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет адрес: www.cpdp.bg

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 • Адрес: гр. София 1000, ПЛ. „Славейков“ №4А, ет. 3
 • тел.: (02) 93 30 565, 0700 111 22
 • Интернет адрес: www.kzp.bg
 • Интернет адрес за онлайн решаване на спорове
 1. ДЕФИНИЦИИ

чл. 3 Доставчици – „АФРОДИТА И АПОЛОН“ ЕООД или всеки техен партньор, с които има сключени договори.

чл. 4 Платформа/Сайт/Електронен магазин – домейна https://butikbalkani.comи неговите поддомейни.

чл. 5 Потребител – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

чл. 6 Потребителски профил – раздел от сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в сайта.

чл. 7 Поръчка – електронен документ, чрез който Потребителя изразява, намерението си за закупуване на стока от платформата.

чл. 8 Стока – всеки предмет на договора за покупко-продажба от сайта.

чл. 9 Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени стоки, които се предлагат в ограничени наличности, за определен период от време, посочен от butikbalkani.com.

чл. 10 Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Потребителя за покупко-продажба на стоки, неразделна част от който са настоящите общи условия.

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни

ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД

ПОЩЕНСКИ ПАРИЧЕН ПРЕВОД – означава пощенски паричен превод по смисъла на Закона за пощенските услуги

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 11 Общите условия на butikbalkani.com са задължителни за всички Потребители на сайта.

чл. 12 Всяко използване на този сайт означава, че Вие сте се запознали внимателно с настоящите общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

чл. 13 Общите условия могат да бъдат променени едностранно от butikbalkani.com по всяко време, чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Потребители.

чл. 14 Butikbalkani.com има право да извършва промени на настоящите общи условията по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретро активно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

чл. 15 Във всеки един случай на промяна на общите условия butikbalkani.com ще информира за това Потребителите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл, Вие като Потребители имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

чл. 16 Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не въвлича в недействителност или неприложимост останалите разпоредби.

чл. 17 Butikbalkani.com полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, трябва да се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация. Butikbalkani.com уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават в цветово отношение от изображенията, в зависимост от техническите параметри и настройките на устройствата за визуализация, които Потребителите използват.

чл. 18 Характеристиките и/или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от butikbalkani.com по всяко време и могат да съдържат грешки.

чл. 19 Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, butikbalkani.com се стреми да предостави най-подходящата и важна информация.

чл. 20 Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

чл. 21 Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. Butikbalkani.com не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

чл. 22 Платформата е достъпна на интернет адрес: https://butikbalkani.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки, включително за следното:

 • Да извършват регистрация и създаване на потребителски профил за преглеждане на електронният магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и изпълнението на договори, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин, достъпна в интернет;
 • Да сключват договори за покупка-продажба и доставка на стоки, предлагани от Доставчиците в платформата butikbalkani.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата butikbalkani.com, съгласно поддържаните от електронният магазин начини на плащане;
 • Да получават информация за нови стоки и промоции предлагани от електронният магазин;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронният магазин в интернет;

чл. 23 Доставчиците на стоки в платформата butikbalkani.com организират доставянето на стоките и гарантират правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското и търговското право критерии и условия.

чл. 24 Потребителите сключват с Доставчиците договори за покупко-продажба на стоките, чрез интерфейса на страницата на електронният магазин достъпен на интернет адрес www.butikbalkani.com.

чл. 25 (1) Потребителите и Доставчиците се съгласяват, че всички изявление помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрацията, в случаите когато тя се изисква, ако Потребителя е въвел съответното потребителско име и парола за достъп в платформата.

(3) В случай, че Потребителя няма регистрация в електронният магазин, но желае да сключи договор за покупко-продажба се счита, че електронните изявления, извършени от Потребителя, са извършени от лицата, посочени в данните предоставени от Потребителя в електронното изявление.

чл. 26 (1) За да използва електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки Потребителя следва да въведе избрани от него потребителско име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Потребителското име и парола за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрационната форма на платформата.

(3) С попълването на своите данни в регистрационната форма и поставяне на отметка срещу „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване“ Потребителя декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Butikbalkani.com потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на електронно съобщение на посочения от Потребителя във формата за регистрация електронен адрес, който съдържа информация за активиране на регистрацията. Потребителя потвърждава регистрацията, чрез електронна препратка в електронното съобщение, с което е уведомен за извършената регистрация в платформата. След потвърждаване на регистрацията от Потребителя се създава потребителски профил .

(5) При извършване на регистрацията Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителя своевременно актуализира данните посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай, че при регистрацията е използван профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрация профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай butikbalkani.com има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

чл. 27 (1) Електронния адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Потребителя, както и всеки следващ адрес, използван за обмен на изявления e „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Потребителя има право да променя своя основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес, butikbalkani.com изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изпратено чрез препратка съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено на посочения от Потребителя в основен контактен електронен адрес.

(4) Butikbalkani.com информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес преди извършване на промяната му по ал. 2.

(5) Butikbalkani.com не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

(6) Butikbalkani.com може да изисква от Потребителя използването на основния контактен електронен адрес в специални случай.

чл. 28 Потребителите могат да сключват договори за покупко-продажба и като не регистрирани Потребители, като и в този случай Потребителите са задължени да се запознаят с настоящите общи условия и да ги спазват, преди да финализират своята поръчка. Регистрацията в сайта е доброволна и безплатна. Сайта може да бъде разглеждан свободно, без да е необходима регистрация.

чл. 29 С приемането на настоящите общи условия Потребителите изразяват съгласието си за сключване на договор от разстояние.

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чрез електронна поръчка от сайта могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в Кошницата на клиента.

чл. 37 (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на сайта, за да сключат договор за покупко-продажба на предлаганите стоки в сайта.

чл. 38 Потребителите сключва договор за покупко-продажба на стоки в платформата butikbalkani.com по следната процедура:

Извършване на регистрация в платформата butikbalkani.com и предоставяне на необходимите данни, в случай че Потребителя няма до този момент регистрация и желае да се регистрира.

Влизане в платформата чрез потребителско име и парола за отдалечен достъп.

Избиране на една или повече от предлаганите в платформата butikbalkani.com стоки и добавянето им към списъка със стоки за закупуване.

Предоставяне на данни за извършване на доставката.

Избор на способ за заплащане на стоките предмет на договор за покупко-продажба, в случай, че са възможни различни способи за заплащане.

Потвърждаване на поръчката.

чл. 39 Потребителите, които не са регистрирани потребители в платформата butikbalkani.com и не желаят да се регистрират могат да сключат договор за покупко-продажба на стоки съгласно процедурата описана в чл. 38 с изключение на ал (1) и (2)

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 40 Договора се сключва на български език.

чл. 41 Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия достъпни на интернет адрес: https://butikbalkani.com/общи-условия/

(4) Страна по договора е Потребителя съгласно данните предоставени при регистрация и съдържащи се в потребителския профил за регистрирани потребители, а за нерегистрирани потребители съгласно данните предоставени от Потребителя във формата за поръчки.

(6) Доставчика доставя стоките предмет на договора за покупко-продажба на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

(2) По силата на сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки Доставчика се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него, чрез интерфейса на сайта стоки, срещу възнаграждение в размер и съгласно условията, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(3) Доставчика доставя заявените от Потребителя стоки в срокове и при условия, определени на интерфейса на сайта и настоящите общи условия.

(4) Цената за доставка на стоките се определя отделно и изрично от цената на стоките и се дължи от Потребителя.

чл. 40 (1) Доставчика и Потребителя сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Потребителя независимо, че са избрани с едно електронно заявление.

(2) Доставчика може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделни договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражнява по отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на правата във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай, че Потребителя има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, упражняването на правото на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

чл. 41 При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Потребителя е длъжен да посочва точно и недвусмислено договора ( номера на поръчката ) и стоката по отношение, на която упражнява правата си.

чл. 44 (1) Стоките, които се намират на интернет страницата на електронният магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен каталог, описващ стоките.

(2) В зависимост от настройките на мониторите на Потребителите, може да има цветово разминаване в стоките, които Потребителите виждат на страницата на електронният магазин и тези, които получават.

(3) След натискане на бутона „КУПИ“. Потребителя се съгласява да закупи стоките намиращи се в количката. Това действие има правно обвързваща сила.

Потребителя получават потвърждение на поръчката и с получаването на това потвърждение се счита, че договора за покупко-продажба е сключен.

чл. 46 (1) Доставчика си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдените поръчки в случай, че стоките, които са предмет на договора не са налични, с дефекти и др., без да дължи каквито и да е неустойки за неизпълнението на договора за покупко-продажба.

(2) Доставчика уведомява Потребителя за събитието по ал. 1, чрез изпращане на съобщение до посочения от Потребителя електронен адрес или чрез обаждане на посочения телефон за връзка във формата за поръчки. Преди изпращането на поръчаната стока, Доставчика има право да се свърже с клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката или доставката.

“Афродита и Аполон” ЕООД в качеството си на собственици на платформата за електронна търговия https://butikbalkani.com могат да предлагат стоки на различни доставчици в нея, като в тези случай “Афродита и Аполон” ЕООД се явяват в качеството си на посредник по отношение на сключените договори за покупко-продажба. Всеки Доставчик, се задължава да приеме и да спазва настоящите общи условия, като страна по договор за покупко-продажба с Потребителя и има същите права и задължения каквито би имало “Афродита и Аполон” ЕООД ако беше страна по договора.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

чл. 47 (1) Доставчика организира доставката и предаването на стоката на Потребителя чрез посредничеството на куриерски фирми в определения при сключването на договора срок или информация поместена на интерфейса на сайта.

(2) Ако срокът по ал. (1) не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчика организира доставката и предаването на стоката в разумен срок, но не по късно от 2 месеца.

чл. 48 (1) Потребителя трябва да прегледа стоката предмет на договора за покупко-продажба в момента на предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията му да уведоми за това butikbalkani.com и да върне стоката незабавно, попълвайки необходимите документи за връщане, които представляват неразделна част от пратката.

(2) Ако Потребителя не уведоми незабавно butikbalkani.com и съответно не върне стоката съгласно ал. (1) стоката се счита за одобрена от клиента и съответстваща на изискванията му.

чл. 49 (1) Доставчика предава стоките на Потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелства по чл. 61 от ЗЗП.

(2) Потребителя и Доставчика удостоверяват обстоятелствата по ал. (1) писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако не е уговорено друго.

(3) Потребителя и Доставчика се съгласяват, че изискванията по ал.(2) и чл. 61 от ЗЗП ще бъдат спазени ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

чл. 50 Доставчика не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън неговия контрол.

VIII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ КОИТО СЕ, ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦАТА КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛИ ПО СМИСЪЛА НА ЗЗП

чл. 51 Правилата на настоящият раздел се прилагат единствено спрямо лицата, за които според данните посочени в договора за покупко-продажба може да се направи извода, че са Потребители по смисъла на ЗЗП, Закона за електронната търговия и/ или Директива 97/7/ЕО на Европейският парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

чл. 52 (1) Основните характеристики на стоките предлагани от в платформата butikbalkani.com са определени в профила на всяка стока в сайта.

(2) В зависимост от настройките на монитора на Потребителя може да има цветово разминаване в продуктите, които Потребителя вижда в електронният магазин и тези които получава.

(3) Цените на стоките са с включени всички данъци и са указани в профила на всяка стока в платформата butikbalkani.com.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи не са включени в цените на стоките, се предоставят, като информация на Потребителя преди сключването на договора за покупко-продажба при избиране на стоките за сключване на договор за покупко-продажба.

(5) Начинът на плащане, доставката и изпълнението на договора се определят в настоящите общи условия, както и чрез информация, предоставена на Потребителя чрез интерфейса на страницата на сайта.

(6) Информацията предоставена на Потребителя по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Butikbalkani.com посочва преди сключването на договора само общата стойност на стоките съдържащи се в поръчката, без тази на доставката.

чл. 53 Потребителя се съгласява, че Доставчика има право да приема авансово плащане по отношение на сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

чл. 54 (1) Потребителя има право, без да дължи обезщетение или неустойки и без да посочва причини, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правата по ал (1) не се прилагат в следните случай:

 • когато по-собствено желание/воля е разпоредил на Доставчика да персонализира продукта с бродерия или друго по негов избор.
 • когато стоката е използвана и в не добър търговски вид;
 • когато е нарушена целостта на етикетите или те са премахнати;
 • когато кутията или други елементи съдържащи се в пратката са унищожени, липсват или в лош външен вид.

(3) За изпълнение на задълженията на Доставчика по ал. 3 Потребителя трябва да се свърже с Доставчика и да уговори начина и срока за връщане на пратката и възстановяване на сумата съгласно договора за покупко-продажба, по който Потребителя упражнява правото си на отказ.

(4) Потребителя се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност и документи по време на срока по ал. (1).

(5) Потребителите упражняващи правата си по чл. 54 като и тези които искат да се откажат от вече направена поръчка следва да уведомят за това butikbalkani.com, като се свържат със сътрудник обслужване на клиенти или като изпратят съобщение чрез контактната форма на сайта.

чл. 55 (1) Срокът на доставка на стоките и началният момент, от който започва да тече е определен за всяка стока по отделно при сключването на договора за покупко-продажба с Потребителя чрез информация публикувана на интерфейса на електронният магазин.

(2) В случай, че не е определен срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 5 работни дни.

(3) Ако Доставчика не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки или по други причини, той е длъжен да уведоми за това Потребителя да възстанови платените от него суми в срок от 5 работни дни считано от датата, на която Доставчика е следвало да изпълни задълженията си по договора без да дължи каквото и да е обезщетение произтичащо от неизпълнението на договора.

(4) Стоки, които са изпратени и не са получени в 7- дневен срок считано от дата на изпращане се връщат отново на Доставчика и договорът за покупко-продажба се прекратява.

 1. ГАРАНЦИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

чл. 56 Гаранционния срок на търговската гаранция на всички стоки предлагани в платформата за електронна търговия butikbalkani.com е 30 – дневен и започва да тече от датата на закупуването им.

Доставчика приема рекламации в рамките на гаранционният срок на стоките.

Гаранцията е валидна само на територията на Република България.

Търговската гаранцията покрива единствено и само производствени дефекти, като за такива се считат:

Сцепване на плата/кожата (а не нараняване на повърхностния й слой)

Разкъсване на шевове

чл. 58 Доставчика си запазва правото да не уважи искането на Потребителя в случаите на неправомерна експлоатация и/или умишлено създадено условие за рекламация.

Рекламации не се приемат в следните случай:

Преждевременно износване в следствие на експлоатация в екстремни условия.

Изменение на цвета на кожата след неправилно използвани средства за оцветяване и почистване/пране.

Не са спазени указанията за правилна поддръжка.

чл. 59 Срокът за уреждане на рекламацията е 20 дни от датата на предявяване на рекламацията. Рекламацията се урежда от производителя, чрез Доставчика съгласно чл. 112 – 115 от ЗЗП.

чл. 60 Рекламации се предявяват, чрез контакт с Доставчика.

чл. 61 На основание раздел II чл.112-115 от закона за защита на потребителя всеки потребител има право:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

 1. стойността на потребителската стока, ако няма липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

чл. 65 (1) Butikbalkani.com предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно ЗЗЛД.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Потребителя, butikbalkani.com ще изпраща данни само на електронния адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията му или при попълване на формата за поръчка.

(3) Butikbalkani.com има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Потребителя.

(4) Потребителя се съгласява, че butikbalkani.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Потребителя, включително и бюлетини или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Потребителя в платформата butikbalkani.com или не се е отказал от получаването й писмено.

(5) Потребителя се съгласява, че butikbalkani.com има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Потребителя при използването на електронният магазин.

чл. 66 (1) Butikbalkani.com събира и обработва лични данни на Потребителя на основание чл. 4, ал.(1), т. 2 и 3 от ЗЗЛД

(2) С приемане на настоящите общи условия Потребителя се съгласява, че butikbalkani.com има право да обработва личните им данни, предоставени при използването на платформата, както и да ги предоставя на трети лица регистрирани като администратори на лични данни за целите за изпълнение на сключените договори за покупко-продажба на стоки.

(4) Butikbalkani.com следва следните принципи при обработката на личните данни на потребителите/клиентите:

 • законност и добросъвестност
 • точна определеност на целите на обработка
 • точност и актуалност
 • съгласие на потребителите/клиентите за обработка на данните им

(5) Потребителя се задължават да полага дължимата грижа за съхраняване и защита на личнитепри

(6) Потребителя се задължават да поддържат актуални личните си данни, които предоставят на butikbalkani.com

(7) Потребителя носят пълна отговорност за опазване на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или трето лице, чрез използване на потребителското им име и парола. Потребителя е длъжен незабавно да уведомява butikbalkani.com за всеки конкретен случай на неправомерен достъп, чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

чл. 67 (1) Във всеки един момент butikbalkani.com има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостоверява достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) ал. (1) Има отношение и към Потребителя, които не са се регистрирали в сайта на електронният магазин, но са попълнили формата за поръчки и са изпратили изявление за сключване на договор за покупко-продажба.

(3) В случай, че по някаква причина Потребителя е забравил или изгубил своите данни за достъп до профила си в електронният магазин butikbalkani.com има право да приложи процедура за изгубена или забравена парола за достъп.

Доставчика гарантира, че тези дaнни няма да бъдат оповеставяни противозаконно на трети лица или използвани за други цели

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл. 68 Настоящите общи условия и договора за покупко-продажба между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случай:

При прекратяване и обявяване на ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Доставчика

По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

При изземване или запечатване на оборудването на butikbalkani.com от държавните органи.

В случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на електронният магазин. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

В случай на упражняване на правото на отказ съгласно чл. 55, ал.1 от ЗЗП

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

чл. 69 Евентуалната недействителност на някой от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целият договор.

чл. 70 За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

чл. 71 Всички спорове между страните по договора за покупко-продажба ще бъдат решавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

чл. 72 Настоящите общи условия влизат в сила от 01.06.2018 г. за всички Потребители на платформата butikbalkani.com

ХIII. ЦЕНИ

чл. 73 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. Доставчикът си запазва правото без предупреждение да ги променя. Представените в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която зависи от избраната от клиента опция за доставка. Цената за доставка е посочена отделно преди потвърждаването на поръчката.

ХIV. ПЛАЩАНЕ

Чл. 74 Плащането се извършва от потребителя чрез пощенски паричен превод при получаването на стоката от куриер. Потребителя трябва да заплати цената на получените артикули плюс цената за доставка на куриера. Всички плащания са в български лева. Куриера издава разписка на потребителя за извършеното плащане чрез пощенски паричен превод.

ХV. ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ НА СТОКИ – ВРЪЩАНЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА

Можете да ни върнете всеки един продукт, поръчан от www.butikbalkani.com съгласно чл.50 от ЗЗП в 14 дневен срок от получаване на поръчката като попълните стандартния формуляр, който е в пратката ви. За да върнете продукт е необходимо:

 • да ни звъннете на +359 898 454 222 и да заявите желанието си да върнете продукта
 • да ни изпратите обратно продукта до офис на Econt или Speedy (който ще уточним допълнително) неупотребяван, заедно с всички получени документи. Връщането на сумата за продуктите става чрез пощенски паричен превод до 14 календарни дни, считано от датата, на която го получим обратно.
 • задължително е да ни върнете и разписката за извършеното плащане чрез пощенски паричен превод, за което имате издаден документ от куриер.
 • Всички разходи, които клиента е направил за получаването, връщането на закупената стока и сумата по стойността на продуктите са за сметка на www.butikbalkani.com, ако са спазени всички условия.
 • Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока във вида, в който е получена. Да не бъде нарушена целостта и на етикета, кутията или начина на опаковане. Ако не са изпълнени тези условия www.butikbalkani.com си запазва правото да откаже приемането на върнатата стока и съответно да не възстанови платената сума от клиента.

XVI. ОНЛАЙН РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Ако имате проблем с нещо, което сте купили онлайн, можете да решите спора извънсъдебно чрез заявление към помирителни комисии към КЗП тук:

https://kzp.bg/login/

или чрез европейската онлайн платформа за решаване на спорове тук:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG/

XVII. ДРУГИ

В онлайн магазина се предлагат продукти, на които “Афродита и Аполон” ЕООД  е разпространител, както и собствено производство.

Указаната цена винаги е за 1 бр. в лева и с начислено ДДС. В цената на продукта не е включена цена за доставка.

Предоставената информация и снимков материал са предмет на авторско право на “Афродита и Аполон” ЕООД или техните собственици. Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици. Зареждането или отпечатването на страници от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение на “Афродита и Аполон” ЕООД.

XVIII. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

Използваме „бисквитки“, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставяме функции на социални медии и да анализираме трафика си. Също така споделяме информация за начина, по който използвате сайта ни, с партньорските си социални медии, рекламните си партньори и партньори за анализ, които може да я комбинират с друга предоставена им от Вас информация или с такава, която са събрали от ползването от Ваша страна на услугите им. Ако продължавате да използвате нашия уебсайт, Вие се съгласявате с нашите „бисквитки“.

X